Oferta

Firma NBM Technologie zajmuje się następującą działalnością:

- prowadzeniem badań pilotażowych;
- ekspertyzami i doradztwem w zakresie ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody oraz oczyszczania œcieków;
- opracowywaniem koncepcji ujęć wody, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- opracowywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych, w skład których wchodzi:
        a) dobór technologi uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków;
        b) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych branży: technologicznej,
            sanitarnej, budowalno-konstrukcyjnej, elektrycznej, automatyki i sterowania,
            drogowej i zagospodarowanie terenu;
        c) rozwiązanie pracy obiektów w pełnej automatyce wraz z wizualizacją ich pracy;
        d) uzyskiwaniu w imieniu inwestora niezbędnych decyzji i pozwoleń
            administracyjnych;
         e) uzyskiwaniu w imieniu inwestora pozwoleń na budowę;
         f) opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;
         g) opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
             robót budowalnych;
- opracowywaniem operatów wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków, z uzyskiwaniem w imieniu inwestora pozwoleń wodnoprawnych;
- opracowywaniem wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz raportów o oddziaływaniu inwstycji na środowisko wraz z uzyskiwaniem tych decyzji;
- sprawowaniem nadzorów autorskich nad realizacją zaprojektowanych przez nas inwestycji;
- prowadzeniem rozruchów technologicznych.